Essen poster

Valda Wilson gibt Debüt an der Philharmonie Essen

Valda 500x500

Valda Wilson – Sopran

Valda Wilson gibt Debüt an der Philharmonie Essen im Alfried Krupp Saal mit dem E-MEX Ensemble.

Termin: 16. Juni 2021

Programm: Edgar Varèses OFFRANDES

Info